Uživ. jméno
Heslo
Rychlý kontakt: +420 734 259 330
Nákupní košík
0 Kč


Číslo účtu: 2800665018/2010

Dopravné viz obchodní podmínky

Praha – dopravné 150,- Kč s DPH, do hodnoty objednaného zboží 1.600,-Kč s DPH.
Nad tuto částku bezplatně.
Čechy a Morava – dopravné 150,- s DPH, do hodnoty objednaného zboží 1.600,- s DPH.
Nad tuto částku bez dopravného. Cena dopravného zahrnuje částku za dobírku a balné.

Platba viz obchodní podmínky

Hotově, dobírkou nebo na fakturu. 

Otevírací doba: pondělí – čtvrtek  8.00 - 12.00, 13.00 - 16.30 hod
                            pátek - 8.00 - 12.00, 13.00 - 14.00 hod
                            státní svátek  zavřeno 

Výkup baterií
Použité hodinkové baterie a jiné články s obsahem stříbra jsou sice odpad, ale my je od Vás výhodně vykoupíme.
Sazba je závislá na váze baterií a aktuální burzovní ceně obsaženého stříbra.

Bezplatný odběr použitých baterií
Podle zákona 185/2001 sb. a s účinností od 23.2.2002 od Vás bezplatně odebereme všechny použité  akumulátory a baterie všech typů a bez ohledu na výrobce.
Zároveň Vám vydáme potvrzení o ekologické likvidaci.
 

                                                         VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

                                                                      účinné od 1. 8. 2023

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují vztahy mezi:

prodávajícím, kterým je:
ElektroProdej v.o.s.
se sídlem: Amurská 1221/6, Vršovice, 100 00 Praha 10
IČ: 27135080
DIČ: CZ27135080
tel.: 734 259 330
e-mail: prodej@baterieprodej.cz
web: www.baterieprodej.cz
společnost zapsána v Obchodím rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn.:   A 49602

provozovna: Bavorská 856/14, 155 00, Praha 5 - Stodůlky
IČ provozovny: 1014300843
místo pro vypořádání závazků:  Bavorská 856/14, 155 00, Praha 5 - Stodůlky

otevírací doba: pondělí – čtvrtek  8.00 - 12.00, 13.00 - 16.30 hod
                            pátek - 8.00 - 12.00, 13.00 - 14.00 hod
        státní svátek  zavřeno

(dále jen společnost anebo prodávající)

a

zákazníkem, spotřebitelem - fyzickou osobou, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání (dále jen zájemce, zákazník, kupující anebo spotřebitel – to dle povahy příslušného práva),

to v rozsahu vzájemných práv a povinnosti obou stran, které vzniknou, vznikají či vznikly v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen kupní smlouva) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. 

I. Všeobecné obchodní podmínky
a) Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást každé kupní smlouvy. Odchylky je možné sjednat pouze konkrétním ujednáním o odchylce v příslušné individuální kupní smlouvě, V takovém případě má odchylné ujednání před konkrétním ustanovením těchto VOP přednost.
b) Prodávající je oprávněn znění těchto VOP měnit, omezovat či doplňovat. Takovéto úpravy však nemají vliv na práva a povinnosti, které vznikly v době účinnosti předchozího znění VOP.
c) Tyto VOP se řídí zejm. Občanským zákoníkem, zákonem na ochranu spotřebitele a další legislativou ČR. Je-li anebo stane-li se kterékoliv ustanovení těchto VOP rozporné s legislativou, platí vždy znění příslušného zákona.
d) VOP jsou přístupné na internetové adrese: https://www.baterieprodej.cz/  a prodávající jimi plní svou předsmluvní informační povinnost.

II. Internetové prostředí a prodávající
Internetový obchod, obsahující nabídku zboží prodávajícího a prezentaci prodávajícího, je prodávajícím provozován na internetové adrese https://www.baterieprodej.cz/ , a je dále v textu označován jako webové rozhraní.
Internetový obchod je pak samostatně nazýván webovou stránkou.

III. Objednávání zboží
Prodávající umožňuje objednávat zboží:
a) prostřednictvím individuálního uživatelského účtu, zřízeného zájemcem (viz níže), anebo
Individuální účet umožňuje jednodušší objednávání zboží, protože většinu údajů již bude mít před-vyplněnu, následnou správu objednávek a evidenci uzavřených případů. V rámci registrace obdrží zájemce jméno a heslo, kterým je oprávněn se do svého účtu přihlásit a prostřednictvím něj poptávat u prodávajícího dané zboží.

b) prostým vyplněním a odesláním příslušného formuláře.

Zákazník je povinen uvádět vždy pouze své správné a platné údaje, protože tyto slouží k řádnému naplnění závazku prodávajícím.

IV. GDPR – ochrana osobních údajů
a) Prodávající provádí vždy zpracování osobních údajů zákazníka/kupujícího, kdy účelem tohoto zpracování je naplňování povinností dle příslušné kupní smlouvy, tedy dle čl. 6, odst. 1 písm. b) Nařízení GDPR.
b) Zpracovávané osobní údaje považuje prodávající za důvěrné a chrání je příslušnými prostředky tak, aby došlo k minimalizaci možných rizik a s tím souvisejícího vzniku újmy na právech kupujícího.
c) Prodávající jmenoval, za účelem garance plnění povinností ochrany osobních údajů, Pověřence pro ochranu osobních údajů.
Tímto je firma:
MentorDATA s.r.o.
sídlem ve Vřesině, 742 85, Břidličná 803
IČ: 073 43 761, zapsána v OR u KS Ostrava, sp. zn.: C 75451
d) Podrobné informace o zpracovávání osobních údajů a dalších informací o GDPR jsou zájemcům poskytovány na stránkách Pověřence pro ochranu osobních údajů prodávajícího, a to:
 
www.mentordata.cz/elektroprodej-v-o-s

e) U DPO máte dále možnost získat potřebné informace o uložení smluv/objednávek a způsobech přístupnosti těchto kupujícímu.

V. Uživatelský účet
a) Zájemce má možnost, nikoliv však povinnost, si zřídit na webové stránce prodávajícího svůj uživatelský účet, prostřednictvím kterého může přistupovat do svého uživatelského rozhraní, prostřednictvím kterého pak může objednávat zboží.
b) Při vytváření účtu/registraci na webové stránce a dále při objednávání zboží vyplněním příslušného formuláře je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny své údaje. Údaje, uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží, jsou prodávajícím považovány za správné.
c) Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen tyto údaje chránit proti zneužití třetí osobou. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
d) Prodávající může zrušit uživatelský účet zejména v případě, že kupující poruší či porušuje své povinnosti vůči prodávajícímu. Zrušení účtu nezakládá vznik jakéhokoliv právního nároku kupujícího.
e) Kupující může svůj účet kdykoliv zrušit, to dle svého vlastního uvážení.
f) Prodávající nemůže vyloučit, že uživatelský účet či webové stránky budou dostupné nepřetržitě. Důvodem nefunkčnosti může být provádění servisních činností na serverech, kde jsou webové stránky umístěny, servisem samotných stránek a mnoha dalších okolností, které prodávající nemůže ovlivnit.

VI. Nabídka zboží 
a) Prodávající prezentuje nabídku zboží ve svém webovém rozhraní, které má informativní charakter, není tedy proto nabídkou dle ust. § 1732 občanského zákoníku. Prodávající proto není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. (viz §1733 občanského zákoníku).
b) Nabídka zboží obsahuje vždy informace o zboží a jeho vlastnostech, o jednotlivých cenách (které jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty) a možných souvisejících poplatcích, dále o způsobu použití a údržby zboží, jakož i o nebezpečí, které vyplývá z jeho nesprávného použití nebo údržby (např. návod). 
c) Webové rozhraní dále obsahuje informace o nákladech, které jsou spojeny s balením zboží a jeho dodáním kupujícímu.
d) Veškeré ceny, uvedené ve webovém rozhraní, jsou platné po celou dobu jejich zobrazování ve webovém rozhraní.
e) K podání nabídky je zájemce (budoucí kupující) povinen vyplnit objednávkový formulář, který je součástí webového rozhraní tak, že požadované zboží tzv. vloží „do košíku“ a dále postupuje dle pokynů, které mu webové rozhraní poskytne. Toto ustanovení nevylučuje možnost uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
f) Objednávkový formulář obsahuje zejména:
- označení zájemce,
- druh a množství zboží,
- způsob úhrady kupní ceny,
- údaje o požadovaném způsobu doručení zboží,
- místo doručení zboží,
- emailovou adresu,
- vyčíslení nákladů, spojených s balením a dodáním zboží, příp. s úhradou kupní ceny.
g) Zájemce má možnost před odesláním objednávkového formuláře jím zadané údaje zkontrolovat a tyto údaje měnit či opravovat. Objednávkový formulář zájemce prodávajícímu odešle tím, že klikne na tlačítko „Dokončit“. Údaje, uvedené zájemcem, považuje prodávající za správné.
h) Prodávající bez prodlení potvrdí zájemci doručení nabídky elektronicky, prostřednictvím e-mailové adresy, kterou zájemce uvedl v objednávkovém formuláři. Prodávající zašle zájemci, jako součást potvrzení, znění účinných VOP.
ch) Vzniknou-li prodávajícímu pochybnosti o správnosti kteréhokoliv údaje, vyplněného v objednávkovém formuláři zájemcem, je oprávněn zájemce požádat o dodatečné potvrzení objednávky písemně, telefonicky či jiným vhodným způsobem.
i) Zájemce svým jednáním dává najevo a souhlasí s tím, že k uzavírání kupní smlouvy bude využito komunikačních prostředků na dálku. Náklady, které mu s tímto vzniknou (náklady internetového připojení, tel. poplatků apod.), si proto hradí zájemce sám. Prodávající nevyužívá služeb, které by navyšovaly při využívání komunikačních prostředků na dálku s ním jakékoliv zvýšené sazby, proto se náklady, které zájemci vzniknou při uzavírání příslušné kupní smlouvy, neliší od zájemcových základních sazeb a běžných cen hovorů.

VII. Uzavření kupní smlouvy
a) Za závaznou nabídku se považuje odeslání, resp. doručení objednávky zájemcem prodávajícímu.
b) K uzavření kupní smlouvy dojde vždy až okamžikem řádného přijetí nabídky (akceptací objednávky) prodávajícím.

VIII. Úhrada kupní ceny
a) Kupní cena je tvořena ze samotné ceny zboží, poplatků a nákladů, které souvisí s naplňováním kupní smlouvy (tj. včetně balného, nákladů na doručení atd., jak je popsáno výše). Kupní cenu hradí kupující prodávajícímu:
- hotově, to při osobním odběru anebo při převzetí zboží „na dobírku“, kdy v tomto případě je kupní cena splatná při převzetí zboží anebo
- bezhotovostně, platební kartou, při dokončení objednávky zvolením možnosti úhrady platební kartou, kdy v tomto případě bude kupní cena zaplacena podle zvoleného platebního způsobu, anebo
- bezhotovostně, z účtu na účet, při dokončení objednávky zvolením možnosti úhrady bezhotovostně převodem, kdy při úhradě kupní ceny je kupující povinen uvádět vždy variabilní symbol platby tak, aby mohl prodávající identifikovat platbu. V případě bezhotovostní platby se považuje kupní cena za uhrazenou okamžikem připsání úplné částky na účet prodávajícího.
b) Poskytuje-li prodávající akční, propagační a podpůrné slevy, není možné tyto slevy kombinovat či slučovat, je možné využít vždy pouze jen jeden druh slevy.
c) Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
d) Prodávající vystaví k dodávanému zboží příslušný daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty.

IX. Dodání zboží
a) Kupujícímu je umožněno určit si způsob přepravy a místo dodání zboží, to buďto jeho osobním vyzvednutím, doručením na dohodnuté místo v rámci pravidel prodávajícího anebo doručením na dohodnuté místo prostřednictvím licencované osoby. Způsob přepravy a dodání zboží určuje zákazník prostřednictvím objednávkového formuláře.
b) Prodávající je povinen dodat zboží na místo, určené kupujícím a kupující je povinen zboží na tomto místě převzít. Zboží je dodáno kupujícímu okamžikem jeho odevzdání kupujícímu.
c) Dojde-li, z důvodu, ležícího na straně kupujícího, k opakovanému doručování zboží, anebo je dle pokynů kupujícího zboží doručováno jiným než sjednaným způsobem či na jiné místo, je kupující povinen uhradit veškeré náklady, které takto vzniknou a s tímto souvisí.
d) Zjistí-li kupující při přejímání zboží, že je doručovaná zásilka poškozena, je povinen její převzetí odmítnout s poukazem na její poškození. O odmítnutí, jakož i důvodu tohoto odmítnutí je kupující povinen neprodleně prodávajícího informovat.
e) Kupující je povinen, neprodleně po převzetí zásilky, překontrolovat vlastnosti, množství, kvalitu, jakost, druh a cenu zboží a v případě problému či rozporu je toto povinen neprodleně oznámit podávajícímu.
f) Bude-li to umožňovat forma prodeje, je kupující oprávněn požadovat u prodávajícího předvedení funkce zboží.
g) Součástí dodávaného zboží bude příslušná faktura, daňový doklad či účtenka a dále doklady, vztahující se k dodávanému zboží, např. návod na použití, záruční list atd., to dle druhu a povahy zboží.

X. Vrácení zboží ve 14ti denní lhůtě
a) Kupující je oprávněn, v případě smlouvy uzavřené přes internet, od uzavřené smlouvy odstoupit do 14ti dnů od převzetí zboží bez uvedení důvodu, není-li takovéto odstoupení vyloučeno zákonem. (Dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze, mimo jiné, odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu.)
b) Běh 14ti denní lhůty počíná dnem, který následuje po okamžiku doručení zboží zákazníkovi.
c) Právo od smlouvy odstoupit se uplatňuje písemné, u prodávajícího, to na formuláři, zveřejněném na stránkách České obchodní inspekce, který je ke stažení ZDE.
d) V důsledku odstoupení od smlouvy se smlouva ruší. Na základě tohoto je povinností zákazníka vrátit prodávajícímu na svůj náklad zboží a povinností prodávajícího je vrátit, ve lhůtě do 14ti dnů ode dne, kdy mu bylo zboží vráceno, částku, odpovídající kupní ceně, resp. kupní ceně, snížené dle předchozího odstavce.
e) V případě odstoupení od smlouvy nese náklady spojené s vrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, výši nákladů spojených s vrácením zboží, nemůže-li být pro svou povahu vráceno obvyklou poštovní cestou, spotřebitel.

XI. Zákonná odpovědnost prodávajícího za jakost – odpovědnost z vadného plnění
a) Práva a povinnosti smluvních stran z vadného plnění se řídí zejm. příslušnými ustanoveními občanského zákoníku (§§ 1914 až 1925, §§ 2099 až 2117 a §§ 2161 až 2174).
b) Práva z vadného plnění je možné uplatňovat pouze u prodávajícího.
c) Prodávající poskytuje záruku za jakost zboží jen v rozsahu, upraveném legislativou, příslušnou kupní smlouvou, případně příslušným záručním listem anebo písemným ujednáním stran.
d) Prodávající odpovídá za vady zboží v rozsahu zákonné odpovědnosti prodávajícího za množství, jakost a kvalitu při převzetí zboží kupujícím, to v rozsahu práv spotřebitele z vadného plnění.
e) Odpovědnost za vady se nevztahuje na:
- jakákoliv mechanická poškození zboží anebo jeho dílů, způsobená kupujícím či třetí osobou-uživatelem, to bez ohledu na to, zda se jedná o poškození, vzniklé nešetrným zacházením, neopatrností či jinak;
- opotřebení, vzniklá běžným používáním;
- vady či jejich důsledky, které vzniknou nedodržením povinností, stanovených návodem na použití, bezpečnostními pokyny, běžnými standardy a zvyklostmi či nesprávným použitím, lhostejno, zda se jedná o vady předmětu kupní smlouvy, anebo zařízení, ve kterém či se kterým byl předmět kupní smlouvy použit.
Odpovědnost za vady se dále nevztahuje na vady:
- vzniklé jiným zařízením či dílem;
- které vznikly použitím neautorizovaných či neoriginálních součástí, anebo použitím v neautorizovaných či neoriginálních zařízeních, nejedná-li se o běžné použití;
- vzniklé v důsledku neodborného zásahu anebo chybou obsluhy;
- které vzniknou vlivem nevhodného skladování či skladováním v nevhodném prostředí;
- o nichž kupující před převzetím zboží věděl, anebo pokud kupující vadu sám způsobil;
- pro které byla snížena cena zboží;
- které takto označí příslušná legislativa;
- vyplývá-li to z povahy zboží.
Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má zboží při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. 

XII. Záruční doba
a) Prodávající poskytuje na jím prodávané zboží záruční dobu, která činí 24 měsíců, nedohodnou-li se stany jinak. U zuživatelné věci je vyznačována prodávajícím doba nejkratší použitelnosti. Jiná záruční doba je pak možná na základě příslušného právního předpisu.
b) Běh záruční doby počíná dnem prodeje zboží. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě.
c) V případě výměny zboží za nové nezačíná tímto okamžikem běh nové záruční doby dle odst. a) tohoto článku, ale pokračuje běh záruční doby původní.

XIII. Vyřizování reklamací
a) Kupující je povinen svá práva z vadného plnění (reklamace) uplatnit bez zbytečného odkladu poté, co zjistil, že je zboží vadné, to u prodávajícího.
b) Osobou, oprávněnou vyřízením reklamace je kterýkoliv zaměstnanec prodávajícího. Místem pro přijímání reklamace je adresa provozovny prodávajícího, otevírací doba je uvedena v úvodu VOP.
c) Prodávající je povinen při přijetí reklamace vydat kupujícímu v písemné formě, reklamační protokol, ve kterém uvede kdy právo uplatnil, jakož i obecný popis provedené opravy a dobu jejího trvání. Reklamační protokol obsahuje, mimo údajů o prodávajícím a kupujícím, tyto údaje:
- definici zboží, které je reklamováno;
- údaj o zakoupení zboží;
- kdy spotřebitel zboží reklamoval;
- co reklamoval, to v detailním, úplném a nezaměnitelném popisu vady a jejího výskytu, způsobu jejího projevování a dalších okolností, nutných pro zjištění a posouzení reklamace, resp. vady;
- jaký způsob reklamace kupující požaduje;
- do kdy a jak bude reklamace vyřízena;
- příp. písemné odůvodnění zamítnutí reklamace;
- kontaktní údaje kupujícího.
d) Kupující je povinen reklamované zboží předat prodávajícímu, neučiní-li tak, nebude schopen prodávající reklamaci posoudit a odstranit. V takovém případě se má zato, že zboží nebylo řádně reklamováno v důsledku okolností, ležících na straně kupujícího.
e) Prodávající je povinen při reklamaci prokázat, že u něj kupující reklamované zboží zakoupil, a proto je povinen předložit prodávajícímu doklad o koupi, fakturu či jiný doklad, ze kterého bude možné jednoznačně dovodit, že reklamované zboží kupujícímu prodal prodávající.
f) O reklamaci je povinen prodávající rozhodnout ihned, ve složitějších případech do 3 dnů, do této lhůty se nezapočítává lhůta, která je potřebná k odbornému posouzení vady.
g) Vady odstranitelné - za odstranitelné vady jsou považovány vady, které je možné opravit bez toho, aby došlo k újmě na vzhledu, kvalitě či funkčnosti zboží a jedná se o vadu, kterou je možné odstranit účelně, to s přihlédnutím k ekonomické nákladnosti, náročnosti a obdobným faktorům. Vyskytne-li se odstranitelná vada, má kupující právo na odstranění takovéto vady, to bezplatně, řádně a včasně. Za odstranitelnou vadu se dále považuje dodání chybějící části zboží anebo odstranění právní vady.
h) Vady neodstranitelné – za neodstranitelné vady jsou považovány vady zboží, které není možné opravit dle předchozího odstavce. Vyskytne-li se neodstranitelná vada, má kupující právo požadovat výměnu zboží za nové anebo má právo odstoupit od kupní smlouvy. 
Za neodstranitelnou vadu se dále považuje i to, že zboží nemá normativně či obdobně stanovené anebo prodejcem deklarované vlastnosti, nebude-li to vzhledem k povaze vady nepřiměřené. To neplatí v případě, týká-li se vada pouze části věci, tam může kupující požadovat jen výměnu součásti, a není-li to možné, má právo od smlouvy odstoupit.
ch) Vady opakované, větší počet vad po opravě – za větší počet vad je považován výskyt nejméně 3 vad zboží současně, za opakovaný výskyt vad je považován alespoň třetí výskyt shodné vady po opravě. Vyskytnou-li se opakované vady anebo větší počet vad po opravě, má kupující právo požadovat výměnu zboží za nové anebo má právo odstoupit od kupní smlouvy.
i) Ustanovení dle odst. f), g) a h) se nevztahují na vady, vyloučené z odpovědnosti prodávajícího dle čl. X. odst. e) těchto VOP.
j) Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30-ti dnů od jejího uplatnění, nedohodne-li se prodávající s kupujícím na lhůtě jiné. Jestliže lhůta k odstranění vady uplyne marně, má kupující právo od smlouvy kupní odstoupit. Po provedení opravy bude kupující seznámen o způsobu a rozsahu provedení opravy a délky lhůty, o kterou se záruční doba prodloužila v důsledku provádění opravy.
k) Reklamace se považuje za vyřízenou okamžikem, kdy prodávající informuje kupujícího, že reklamace byla vyřízena a jakým způsobem, a že je zboží připraveno k vyzvednutí.
l) Kupující je povinen v průběhu reklamačního řízení poskytovat prodávajícímu nezbytnou součinnost.

XIV. Zamítnutí reklamace
a) Reklamaci je možné zamítnout pouze ze zákonem stanovených důvodů. Pokud prodávající reklamaci zamítne, je povinen toto své rozhodnutí zdůvodnit.
b) Důvodem okamžitého zamítnutí reklamace může být to, že je:
- reklamováno zboží, které kupujícímu prodal jiný podnikatel;
- reklamována vada, na kterou se odpovědnost prodávajícího za vady, dle čl. X, odst. e), nevztahuje;
- reklamováno zboží s omezenou dobou použitelnosti a z povahy věci je zřejmé, že odpovědnost prodávajícího netrvá celých 24 měsíců;
- reklamována vada, která se vyskytla po 24 měsících od převzetí zboží, tedy po uplynutí příslušné lhůty.
c) V prvních 6-ti měsících od převzetí zboží je povinností prodávajícího prokázat, že se nejedná o vadu zboží, za kterou nese odpovědnost, a tedy že zamítnutí reklamace je oprávněné. K tomuto využije prodávající znalce v příslušném oboru.
d) V době po uplynutí 6-ti měsíců od převzetí zboží je povinností kupujícího prokázat prodávajícímu, že se jedná o vadu zboží.

XV. Odstoupení od smlouvy
a) Kupujícímu přísluší právo od kupní smlouvy odstoupit v těchto případech:
- pokud prodávající nevyřídí oprávněnou reklamaci v zákonné 30-ti denní lhůtě či ve lhůtě, která byla mezi prodávajícím a zákazníkem sjednána;
- zboží trpí vadami, které nebude možné vyřešit vhodným způsobem;
- v případě stále se objevujících vad zboží, které byly opakovaně, alespoň dvakrát, odstraněny opravou,
- při větším počtu vad zboží, jedná-li se alespoň o tři vady současně.
b) Právo od smlouvy odstoupit se uplatňuje písemně, u prodávajícího, to na formuláři, zveřejněném na stránkách České obchodní inspekce (www.coi.cz)
c) V důsledku odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší.
d) Na základě odstoupení od smlouvy je povinností zákazníka vrátit zboží prodávajícímu, to na svůj náklad a ve lhůtě do 14ti dnů od odstoupení od smlouvy, a povinností prodávajícího je vrátit, ve lhůtě do 14ti dnů od vrácení zboží anebo od okamžiku, kdy kupující prodávajícímu prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal, částku, odpovídající kupní ceně.
e) Prodávající je oprávněn od vracené kupní ceny dle předchozího odstavce odečíst částku, odpovídající náhradě škody, která vznikla na zboží, to na základě jednostranného započtení vzájemných pohledávek.
f) Obdržel-li kupující společně se zbožím od prodávajícího dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen, spolu se zbožím, prodávajícímu vrátit i takovýto poskytnutý dárek.
g) Tam, kde má kupující právo od kupní smlouvy odstoupit, je i prodávající oprávněn od smlouvy odstoupit, zejm. pak v rozsahu a způsobem, dle odst. 1, § 1829 Občanského zákoníku.

XVI. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů
a) V případě, že dojde ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz 

b) Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/
c) Podání návrhu na zahájení mimosoudního sporu je bezplatné, vlastní náklady si nese příslušná strana sporu. Úhradu nákladů není možné po druhé straně požadovat.

XVII. Působnost orgánů státní moci
a) Prodávající je k prodeji zboží oprávněn na základě příslušných živnostenských oprávnění. Kontrolu nad dodržováním povinností v této oblasti proto vykonává místně-příslušný živnostenský úřad.
b) Prodávající je povinen dodržovat povinnosti a podmínky ve vztahu ke spotřebiteli, které jsou upraveny příslušnými zákonnými předpisy. Kontrolu nad dodržováním povinností v této oblasti proto vykonává Česká obchodní inspekce.
c) Prodávající je dále povinen chránit osobní údaje spotřebitelů. Kontrolu nad dodržováním povinností v této oblasti vykonává Úřad na ochranu osobních údajů.

XVIII. Compliance program
Prodávající zavedl v letech 2017 a 2018 Compliance program, na jehož základě veřejně deklaruje své postoje, kritéria spolupráce, standardy a postupy. Tento program je zejména tvořen Etickým kodexem firmy a Etickým kodexem zaměstnance.
Compliance program zakazuje jakékoliv nelegální či neetické jednání a to, jak se s takovýmto jednáním bude společnost vypořádávat.
Deklarujeme proto tímto naši základní snahu a upozorňujeme, že je pro nás nepřijatelné tolerovat jakoukoliv formu trestné činnosti, jakož i neetického jednání.
Dovolujeme si dále všechny (kohokoliv), kteří zjistí, že se některý ze zaměstnanců dopustil jednání, které bude možné považovat za rozporné s touto naší deklarací, aby bez prodlení o takovémto jednání informoval našeho Complinace Managera prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb, kdy zásilka bude adresována Compliance Managerovi s uvedením sídla společnosti prodávajícího.
Do oznámení uveďte:
- popis jednání
- kdy k jednání došlo
- v čem spatřujete závadnost jednání
- označení (identifikaci) osoby, podezřelé ze závadného jednání
- označení (identifikaci) všech osob, zúčastněných na závadném jednání
- případné důkazy o závadném jednání
- jiné poznatky, které budete považovat za podstatné
Dle své svobodné volby můžete zvolit možnost anonymního oznámení. Budete-li ale chtít vědět, jak bylo s Vaším podnětem naloženo, uveďte své jméno a kontakt pro zaslání výsledku šetření či postupem vyřízení podnětu. Vaše identita nebude prozrazena. Neuvedení jména či kontaktu bude mít za následek pouze to, že nemusíte být s výsledkem šetření či postupem vyřízení podnětu seznámeni.
S obsahem Vašeho podnětu bude seznámen pouze Compliance Manager, nikdo jiný, veškeré podněty budou řešeny jako přísně důvěrné.
Prodávající nebude postihovat oznamovatele, kteří v dobré víře oznámili podezření na jednání, o němž si myslí, že je v rozporu s našimi Etickými kodexy, že se jedná o protiprávní jednání a/nebo o korupční jednání.
Dále upozorňujeme na to, že z jakéhokoliv jednání, které budeme považovat za nekalé či v rozporu s legislativou anebo obecně uznávanými pravidly, vyvodíme příslušné důsledky, mezi kterými může být odmítnutí uzavření smlouvy, zrušení uživatelského účtu či podání podnětu k prošetření příslušným orgánům.

XIX. Nejasnosti a pochybnosti
a) Vzniknou-li Vám při čtení těchto VOP nejasnosti či pochybnosti, jsme připraveni je zodpovědět. Cílem těchto VOP není znevýhodnění zákazníků, ale vyjasnění si všech postupů před uzavřením smlouvy tak, aby byla stanovena jasná pravidla, podle kterých se budeme řídit.
b) Při vzniku problému dále doporučujeme návštěvu webových stránek České obchodní inspekce, která přehledně odpovídá na mnohé situace ze „života spotřebitelů“. Na těchto stránkách je proto možné najít mnoho odpovědí, třeba i na Vaši otázku.

XX. Závěrečná ustanovení
a) Veškeré vztahy, zakládané kupní smlouvou, uzavíranou dle těchto VOP, se řídí českým právem, zejm. pak Občanským zákoníkem a zákonem na ochranu spotřebitele. Prodávající neuzavírá smlouvy dle jiného práva (jiného státu), a proto jakákoliv výhrada, která by toto měla měnit, se považuje za neplatnou či neúčinnou. Proto jsou i tyto VOP vyhotoveny pouze v českém jazyce.
b) Je-li anebo stane-li se kterékoliv ustanovení těchto VOP neplatné nebo neúčinné, nastoupí bez dalšího namísto ustanovení neplatného ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatnost nebo neúčinnost jednoho či více ustanovení nezakládá neplatnost ostatních ustanovení, anebo neplatnost uzavřené kupní smlouvy.
c) Změny, doplňky, výhrady a odchylky od těchto VOP jsou platné a účinné jen tehdy, byly-li sjednány písemně. Odchylky od těchto VOP, zveřejněné ve webovém rozhraní prodávajícího, jsou účinné jen za předpokladu, že jsou pro kupujícího výhodnější.

XXI. Platnost a účinnost
Tyto VOP jsou platné jejich schválením statutárním orgánem prodávajícího a účinné dnem jejich zveřejnění ve webovém rozhraní prodávajícího a/nebo jejich doručením kupujícímu.Praha, dne 11. 7. 2023                          
Nastavení cookies
Pro správné zobrazení a pohodlné prohlížení webu používáme cookies. Díky analýze dat můžeme zlepšovat jeho funkce. Změny nastavení se projeví pouze pro prohlížeč a zařízení, které právě používáte.
Nezbytné cookies (vždy aktivní, nelze vypnout)
Tyto cookies jsou potřeba, aby web fungoval.
Analytické (personalizace podle chování)
Na základě prohlížených stránek, upravujeme zobrazený obsah. Pomáhají nám i web zlepšovat.
Profilující (remarketingové)
Díky těmto cookies můžeme zobrazovat užitečný obsah a relevantní reklamy.
SouhlasímPoužíváme cookies ke zlepšení webu a reklamy!
Moc nám pomůžete svým souhlasem. Více zde!Nastavení